ความเป็นมา

ยุทธศาสตร์ กพร.

บทบาทหน้าที่

อัตรากำลัง

ติดต่อ กพร.

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

         ตาม  พรบ.  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545  ได้เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นมาตรา  3/1  แห่ง  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   โดยมีสาระสรุปความว่า  "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่ามีการกระจายภารกิจ  และอำนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมีการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน"

        ประกอบกับมาตรา  71/1   ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)   มาตรา  79/10  ให้  ก.พ.ร.มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ

         ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและประสานกับส่วนราชการได้เป็นอย่างดี  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้น  และกำหนดให้ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงโดยเริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่   1   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545   เป็นต้นมา