แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2558

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เอกสาร Download

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม 

 

 

1.3 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ

     1.3.1 ผลผลิตพืชที่สำคัญเฉลี่ยต่อไร่

 

 

             1.3.1.1 มันสำปะหลัง

สสจ.

Download

             1.3.1.2 ปาล์มน้ำมัน

สสจ.

Download

             1.3.1.3 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สสจ.

Download

1.4 จำนวนพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเป็นพืช

      ที่เหมาะสม (ไร่)  : อ้อยโรงงาน

กพฉ.

Download

1.5 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินมาตรการ

      ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558

กพฉ.

 

Download

1.6 ระดับความสำเร็จในการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักการบริหารจัดการ

      พื้นที่เกษตรกรรม (zoning)

กพฉ.

 

Download

1.7 ร้อยละของจำนวนแปลงของเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตตาม

      ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช

สสจ.

 

Download

1.8 ร้อยละของเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Famer

กพก.

Download

1.9 จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนผลิตได้

สสจ.

Download

     

2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level  Agreement: SLA) : 

    การให้บริการข้อมูลและเอกสารเผยแพร่ด้านการเกษตร

สลก.

Download

     

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 

Download

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

กค.

 

3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

กค.

 

 

 

 

4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

    (1) ด้านไฟฟ้า

    (2) ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

สลก. /เกษตร กทม.

Download

 

   

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ศสท.

Download

 

   

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

   

6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ 

กพร.

Download

6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ

กผง. / กพร.

Download

 

   

7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

กกจ. / กพร.

Download