คำรับรองการปฏิบัติราชการ


การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
   
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
   
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

 

 

 
ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
           
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549      
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548    

 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
   
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

 

 

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติ
   
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553