การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

 

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
       หนังสือแจ้งหน่วยงาน
   
                   หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 165 เรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                          - หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 1022/17 เรื่อง สรุปตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                          - หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/10893 เรื่องขอส่งแผนการพัมนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ (เอกสารแนบ 1)
                          - หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/11442 เรื่อง ขอส่งแผนและข้อเสนอการดำเนินงานตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตัวชี้วัดการพัมนานวัตกรรม และตัวชี้วัดการจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (เอกสารแนบ 2)
                          - รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย คำอธิบายและเงื่อนไขต่างๆ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 3)
                          - ตารางสรุปตัวชี้วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กสก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (เอกสารแนบ 4)
                          - ปฏิทินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กสก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบ 5)
   
                   มติคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมื่อ 16 พ.ย. 2560)
                    หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/328 เรื่อง พิจารณาข้อเสนอตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

                  หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว12 เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                       - เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร (7 ก.ย. 60)

                     
   
       แบบฟอร์มการรายงาน
   
                   แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน/ 6 เดือน/ 9 เดือน/ 12 เดือน
                         - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) (ทุกตัวชี้วัด)
                         - รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
   
                   (ร่าง) ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ และภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร
                         - แบบฟอร์ม : เสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ และภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร
                         - ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัด
   
               ตัวชี้วัด การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
                   แบบฟอร์ม : แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                   แบบฟอร์ม : แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน
                   แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน
                   แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
   
   
               ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ
                   แบบฟอร์ม : ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ
                   แบบฟอร์ม : สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ รอบที่ 2 (1 ต.ค. 60 - 31 ก.ย. 61)
   
               ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                   แบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (รายเดือน)
                         - ตัวอย่าง : การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                   แบบฟอร์ม : แผนพัฒนาประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                   แบบฟอร์ม : แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัติงานรายกิจกรรม
                   การประหยัดกระดาษ
                         แบบฟอร์ม : (1) ฟอร์มรายงานการลดกระดาษ
                                             (2) ตัวอย่างรายงการการลดกระดาษ
                                             (3) แนวทางการจัดทำรายงานการลดกระดาษ
                                             (4) ตัวอย่างหนังสือสำส่งรายงานการลดกระดาษ
                   การประหยัดงบประมาณ
                         แบบฟอร์ม : (1) แผนการประหยัดงบประมาณ
                                             (2) ผลการประหยัดงบประมาณ (รายเดือน)
                                             (3) คำอธิบายเรื่องการประหยัดงบประมาณ
                                             (4) หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0736/2792 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560  เรื่องข้อสังการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการประหยัดงบประมาณ
                                            
   
               ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
                   แบบฟอร์ม : ตารางสรุปเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                   แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (รอบ 3 เดือน/ 6 เดือน)
                   แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (รอบ 9 เดือน/ 12 เดือน)
                    ตัวอย่าง : วิธีการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
                   แบบฟอร์ม : รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 10 โครงการ ตามแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
         เอกสารอ้างอิง
   
              สำนักงาน ก.พ.ร. (ว 18) การส่งแผนดำเนินงานและการรายงานผลตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
              เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (1 ส.ค. 60) สำนักงาน ก.พ.ร.  
              เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (23 ส.ค. 60) สำนักงาน ก.พ.ร.
   
   
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
      คู่มือการดำเนินงาน
 

                  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

                  เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   
     แบบฟอร์มการรายงาน
   
               รอบการประเมินที่ 1
 

                          แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

                          แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)

                               - ตัวชี้วัด: การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

                               - ตัวชี้วัด: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

 

                          แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ (Potential based)

   
              รอบการประเมินที่ 2
                           รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

                         ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

                               - สรุปผลการประเมิน : ตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างการรับรู้

                               - รายงานผลการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนประจำเดือน

                           ตัวชี้วัดร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

                               - สรุปผลการประเมิน : ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์

                           ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

                               - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.ร.)

                               - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แบบจัดกลุ่มพืช (แบบฟอร์ม กสก.)

                               - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แบบไม่จัดกลุ่มพืช (แบบฟอร์ม กสก.)

                               - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 400 แปลง ที่ขยายใหม่ใน ปี 2560

                               - คำนิยาม

                           การวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
                           การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

                              - สรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (Potential based)

                              - รายงานแผน-ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

   
            รายงานความก้าวหน้า
                          รายงานความก้าวหน้าผลการประเมินฯ รอบการประเมินที่ 2  (ตัดยอดข้อมูล ณ 26 ก.ค. 60)
                          รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 2  (ตัดยอดข้อมูล ณ 26 ก.ค. 60)