การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     หนังสือแจ้งหน่วยงาน
 
                 มติคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดสำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมื่อ 16 พ.ย. 2560)
                  กพร. ด่วนที่สุด (328) เรื่อง พิจารณาข้อเสนอตัวชี้วัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                  กพร. ด่วนที่สุด (ว12) เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                       - เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร (7 ก.ย. 60)

                   
     ปฏิทินการดำเนินงาน
 
                      - ปฏิทินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
                      - ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 
     แบบฟอร์มการรายงาน
 
                 (ร่าง) ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ และภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร
                       - แบบฟอร์ม : เสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ และภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร
                       - ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอ (ร่าง) ตัวชี้วัด
 
             ตัวชี้วัด การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
                 แบบฟอร์ม : แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                 แบบฟอร์ม : แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน
                 แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน
                 แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
                 แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ 2 (1 เม.ย. 61 - 31 ก.ย. 61)
 
             ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ
                 แบบฟอร์ม : ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ
                 แบบฟอร์ม : สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ รอบที่ 2 (1 ต.ค. 60 - 31 ก.ย. 61)
 
             ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                 แบบฟอร์ม : แผนพัฒนาประสิทธภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                 แบบฟอร์ม : แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัติงานรายกิจกรรม
                  แบบฟอร์ม : (1) ฟอร์มรายงานการลดกระดาษ
                                           (2) ตัวอย่างรายงการการลดกระดาษ
                                           (3) แนวทางการจัดทำรายงานการลดกระดาษ
                                           (4) ตัวอย่างหนังสือสำส่งรายงานการลดกระดาษ
 
             ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
                 แบบฟอร์ม : ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                 แบบฟอร์ม : รายละเอียดแผนงาน/โครงการของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                 แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                  แบบฟอร์ม : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
           ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร
 
 
       เอกสารอ้างอิง
 
            สำนักงาน ก.พ.ร. (ว 18) การส่งแผนดำเนินงานและการรายงานผลตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
            เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (1 ส.ค. 60) สำนักงาน ก.พ.ร.  
            เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (23 ส.ค. 60) สำนักงาน ก.พ.ร.
 
 
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    คู่มือการดำเนินงาน

                  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                  เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
   แบบฟอร์มการรายงาน
 
             รอบการประเมินที่ 1

                          แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                          แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)

                               - ตัวชี้วัด: การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

                               - ตัวชี้วัด: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

                          แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ (Potential based)

 
            รอบการประเมินที่ 2
                         รายละเอียดประกอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                         ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

                               - สรุปผลการประเมิน : ตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างการรับรู้

                               - รายงานผลการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนประจำเดือน

                         ตัวชี้วัดร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

                               - สรุปผลการประเมิน : ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์

                         ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

                               - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.ร.)

                               - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แบบจัดกลุ่มพืช (แบบฟอร์ม กสก.)

                               - ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ แบบไม่จัดกลุ่มพืช (แบบฟอร์ม กสก.)

                               - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 400 แปลง ที่ขยายใหม่ใน ปี 2560

                               - คำนิยาม

                         การวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
                         การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

                              - สรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (Potential based)

                              - รายงานแผน-ผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

 
          รายงานความก้าวหน้า
                        รายงานความก้าวหน้าผลการประเมินฯ รอบการประเมินที่ 2  (ตัดยอดข้อมูล ณ 26 ก.ค. 60)
                        รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 2  (ตัดยอดข้อมูล ณ 26 ก.ค. 60)