การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
           หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/ว 815 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

         หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 255 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมประจำศูนย์ปฏิบัติการ

                - แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมศูนย์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)

                - แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมศูนย์ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)

                - ตัวอย่างแผนที่สังเขป

 

          บบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2561 (กสก.)

          เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

                    1) - แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

                        - การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

                        วิทยากร: นายวิรัช จันทรโรทัย และนางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์

                    2) การวิจัย ศึกษา ทดสอบ ด้านวิชาการเกษตร

                         วิทยากร: นางพุฒนา รุ่งระวี

                    3) - หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ตามระเบียบกรมส่งเสริม

                          การเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2547

                         - กรณี ตัวอย่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

                         - กรณี ตัวอย่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดพิษณุโลก

                         - ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริม

                            การเกษตร พ.ศ. 2547

                         - ตัวอย่างการเขียนโครงการ

                           วิทยากร: นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล และนางสาวศันสนีย์ กุลชล

                   4) การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                         วิทยากร: นางยุพา อินทรเวช

                   5) - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการ

                        - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

                        - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

                          ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255

                           วิทยากร: นางสาวมาลี ธรรมคำภีร

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

        

          เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริกาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

                    1) PPT: การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ (ผอ.กพร.)

                    2) PPT: การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ (ผอ.กผง.) (1) (2)

                    3) PPT: กระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ (ที่ปรึกษาฯ)

                    4) แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

          เอกสารประกอบการสัมมนาขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2

                1) PPT นำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ

                2) Flow chart แนวทางการจัดทำคู่มือศูนย์ปฏิบัติการ

                3) แนวทางการจัดทำคู่มือ

                4) แบบฟอร์ม แนวทางการจัดทำคู่มือการดำเนินงานศูนย์

การติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ ในระดับเขต

เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท วันที่ 5 มิถุนายน 2558

เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี

เขตที่ 3 จังหวัดระยอง วันที่ 3 มิถุนายน 2558

เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

เขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา

เขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

เขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

 

สัมมนาการขับเคลื่อนศูนย์ฯ 13-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กทม.

1) PPT นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ

2) แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (การบ้านท่านรองฯสุรพล)

3) การจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับเต็ม) Concept  Flowchart  Form

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำสั่งอำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ

บันทึกเสนอความเห็นชอบศูนย์ปฏิบัติการ