พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     - สำเนาหนังสือแจ้งหน่วยงาน กษ 1022/ว 167

     - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก...

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด) รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

     - ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน

     - แนวทางการจัดทำรายงาน เอกสารประกอบตัวชี้วัด

     - แบบประเมินความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

     - ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน

     - แนวทางการจัดทำรายงาน เอกสารประกอบตัวชี้วัด

     - แบบประเมินความพึงพอใจ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนงานการให้บริการภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Read more...

แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

     - แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

     - คู่มือระบบสารสนเทศส่งสำเนาหนังสือแจ้งล่าช้า

     - แบบฟอร์มบันทึก

คู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมการเกษตร

    - คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

    - คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.)

    - คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/เขต (กทม.)

    - คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/เขต (กทม.)

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

     - คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงความเข้าใจ

     - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

     - แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

    - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

    - พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

    - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

    - ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

    - ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554