มาตฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัมนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปี 2561 รอบ 1

 แบบฟอร์มรายงาน ตัวชี้วัด       

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปี 2560 รอบ 2

               เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 

แบบฟอร์มแจ้งชื่อกระบวนงาน              

การจัดตั้ง Line กลุ่ม "การปรับปรุงกระบวนงาน กสก."          

ปฏิทินการจัดคลินิกให้คำปรึกษา "แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"              

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 975 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานตามตัวชี้วัดที่ 5.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 2      

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน          

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินตนเอง          

แบบฟอร์ม 1  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความต้องการและความคาดหวังและแนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน          

แบบฟอร์ม 2 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยใช้ SIPOC          

แบบฟอร์ม 3 ข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ          

แบบฟอร์ม 4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Manual