การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปี 2561
 
        ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปี 2561 รอบ 2
                      แบบฟอร์มการรายงาน   Download 1-5
                          แบบฟอร์มที่ 1: เสนอชื่อกระบวนงานสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
                          แบบฟอร์มที่ 2: สรุปผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
                          แบบฟอร์มที่ 3: กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความต้องการและความคาดหวังและแนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน
                          แบบฟอร์มที่ 4: การวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยใช้ SIPOC
                          แบบฟอร์มที่ 5: ข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ
                          แบบฟอร์มที่ 6: คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Manual)    Download 6
 
       ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปี 2561 รอบ 1
                        แบบฟอร์มรายงาน ตัวชี้วัด       
 

 

 

มาตฐานการปฏิบัติงาน 2560

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปี 2560 รอบ 2

               เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 

แบบฟอร์มแจ้งชื่อกระบวนงาน              

การจัดตั้ง Line กลุ่ม "การปรับปรุงกระบวนงาน กสก."          

ปฏิทินการจัดคลินิกให้คำปรึกษา "แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"              

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 975 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานตามตัวชี้วัดที่ 5.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 2      

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน          

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินตนเอง          

แบบฟอร์ม 1  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความต้องการและความคาดหวังและแนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน          

แบบฟอร์ม 2 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานโดยใช้ SIPOC          

แบบฟอร์ม 3 ข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ          

แบบฟอร์ม 4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Manual