โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

          

                 หนังสือแจ้งหน่วยงาน

                       > แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2561 (โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ)                    

 

                       > แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  (new)                             

                               - หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 1057 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (สำหรับ สสก.) (สำหรับจังหวัด)

                               - สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 4798 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

                               - แบบสรุปการสละสิทธิ์ของเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

                               - รหัสเมนู และรายชื่อเมนูสวัสดิการแห่งรัฐ

                       > การดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

                               - หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 930 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

                               - คู่มือโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ปรับปรุง 18 มิ.ย. 2561)

                       > ประเด็นเน้นย้ำโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

                               - เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR)

               

               คู่มือโครงการ

                       - คู่มือโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ปรับปรุง 18 มิ.ย. 2561)

                       - คู่มือโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561)

                       - คู่มือโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (พ.ค. 2561)

 

                ระเบียบ/แนวทาง/คู่มือ

                       - แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ (ฉบับปรับปรุง)

                       - คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

                       - คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                       - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

                       - คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

        

                 แบบฟอร์ม

                        ใบแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กรมส่งเสริมการเกษตร)       

                        -  ตัวอย่างรูปแบบใบประกาศ-ป้าย และตัวอักษรที่ใช้

 

                 ชี้แจงโครงการ

                        - เอกสารประกอบการชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR)

                        อกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรผุ้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กทม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 (ขั้นตอนเดิม)