โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

          

                คู่มือโครงการ

                       - คู่มือโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (V. Jun61)

                       - คู่มือโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (V. May61)

 

                ระเบียบ/แนวทาง/คู่มือ

                       - คู่มือค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

                       - คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                       - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

                       - คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

        

                 แบบฟอร์ม

                        -  แบบแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ        

                        -  ตัวอย่างรูปแบบใบประกาศ-ป้าย และตัวอักษรที่ใช้

 

                 ชี้แจงโครงการ

                        -  อกสารประกอบการชี้แจงโครงการฯโรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กทม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 (ขั้นตอนเดิม)