1.   คู่มือ  แนวทางการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ  กอง / สำนัก / เขต  ประจำปี 2553

           หน้าปก
           สารบัญ
           เอกสารบทที่ 1 - 3    (หน้า  1 - 16)
           ตาราง  OS  Matrix   (หน้า  17 - 24)    
           กรอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล  (หน้า  25 - 63)
           เอกสารบทที่  4  (หน้า  64 - 95)
2.   คู่มือคำอธิบายเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ  กอง / สำนัก / เขต  ประจำปี 2553    
         ภาคผนวก
           รูปแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
           ตารางแสดงผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ  พ.ศ. 2550
           ตารางตัวอย่าง  SP1
           ตารางตัวอย่าง  SP2
             ตัวอย่างการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง      
             (PM1) (PM2)  การกำหนดกระบวนการและจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ
                   กระบวนการและข้อกำหนด
                  กระบวนการย่อย
                  ตารางแสดงกระบวนการย่อย
           แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน     
               การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐาน
                  ตัวอย่างการประเมินรอบเวลา
3.   Power point  การชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ระดับหน่วยงานย่อย  ประจำปี  2553
4.   Power point  กรอบและหลักเกณฑ์การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ระดับหน่วยงานย่อย  ประจำปี  2553