ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร.......มุ่งมั่นบริการ........ทีมงานเป็นเลิศ........เชิดชูคุณธรรม........ผู้นำการเปลี่ยนแปลง........  (STEC)

 

 

 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ
กรมส่งเสริมการเกษตร

 

กรอบการประเมินผลฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร 53

รายละเอียดคำรับรอง
การปฏิบัติราชการฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร 52

 

ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
ประจำปี  2552

 

แนวทางการดำเนินการ PMQA   ปี  2552

 

นโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 

รายละเอียดคำรับรอง
การปฏิบัติราชการฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร 53

 


พ.ร.บ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546


รายชื่อคณะทำงาน
พัฒนาระบบราชการ 
ประจำปี  2552

 
 

ค่านิยมสร้างสรรตามยุทธศาสตร์
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม
และค่านิยม

I  AM  READY

 

 

 

 

 

                         ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร   

  มุ่งมั่นบริการ    ทีมงานเป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม   ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  (
Service mind)       (Team worK)              (Ethic)                (Change leader)

 

 

สรุปค่านิยม  กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวโหลด   การจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ  กอง / สำนัก / เขต
ประจำปี  2553  (28 ธ.ค. 53)

               
หัวใจของการบริหารงานภาครัฐ   
โดย    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 กรมส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาระบบราชการไทย 
โดย   ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  
เลขาธิการสำนักงาน  ก.พ.ร.
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  ( PMQA)
วีดิทัศน์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
 ( PMQA)
 ประจำปี 2551             
                      
ที่มา  ยุทธศาสตร์  และขั้นตอน
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ค่านิยม  กรมส่งเสริมการเกษตร
โดย  ดร. อรัญ   โสตถิพันธุ์   
แนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือการถ่ายโอนภารกิจ  ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย  คณะทำงานถ่ายโอนภารกิจ
คู่มือการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจ    กรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้แก่  อปท.  โดย  สำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

คู่มือมาตรฐานการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร       

การจัดสรรเงินรางวัลตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน        

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
กรมส่งเสริมการเกษตร   (SAR)

ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการ  นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

คู่มือ  เทคนิค  และวิธีการ
บริหารจัดการสมัยใหม่

ระเบียบสำนักนายกฯ
ว่าด้วยการมอบอำนาจ

การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

Strategy  Map  
กอง / สำนัก / เขต 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปี  2552

การจัดการความรู้ (KM)
ของ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบราชการ     

วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบราชการ
 

ระบบติดตามและประเมินผล
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ระบบติดตามและประเมินผล
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลเดิม..

              แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน
 

 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
psdd@doae.go.th
โทรศัพท์  02-940-6023
โทรสาร  02-9406074

 คุณคือผู้เข้าชมคนที่

Free Counter
free-counter-plus.com
 

 
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2547