กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

       กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

" มุ่งมั่นบริการ  ทีมงานเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง "