กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

         กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

" มุ่งมั่นบริการ  ทีมงานเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง "