ข่าวประชาสัมพันธ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

แผนบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) กรมส่งเสริมการเกษตร
Post: เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 (เอกสารแนบ)

  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 790/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร
Post: เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (เอกสารแนบ)
 

คำสั่งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1446/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร

Post เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (เอกสารแนบ)

 

ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ 220-223 เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

 

 

Post เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (สำเนาหนังสือ, เอกสารแนบ)

ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 1702 เรื่องการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

 

 

Post เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 (หนังสือแจ้งเกษตรกรุงเทพมหานคร, หนังสือแจ้งเกษตรจังหวัด,  เอกสารแนบ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 1702 เรื่องการสำรวจข้อมูลความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

 

 

Post เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (หนังสือ , ตรวจสอบข้อมูล)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 1555 มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน)

 

Post เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 (ดาวน์โหลดหนังสือ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 1348 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความพร้อมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ งานบริการประชาชนที่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

Post เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 (ดาวน์โหลดหนังสือ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 1022/ว..... เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)

 

 

Post เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/ว 1033 เรื่องคู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 

 

Post เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1022/ว 1032 เรื่องโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

 

 

Post เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 712 เรื่องโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

 

 

Post เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 651 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

Post เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2561

 

 

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 255 เรื่องการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมประจำศูนย์ปฏิบัติการ

 

 

Post เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร  ที่ กษ 1022/ว 242 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปี 2561

Post เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 165 เรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการลดกระดาษ (ตัวชี้วัดที่ 4.2)

Post เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน

Post เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

 

สรุปภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559

Post เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

การจัดการความรู้ 2559

แผนการจัดการความรู้ 2559

 

Post เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

มาตรการประหยัดพลังงาน 2559

1. มาตรการประหยัดพลังงาน 2559

2. การประหยัดพลังงานในสำนักงาน ปก/เนื้อหา

 

Post เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกฯ

1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน

2. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือประชาชนผ่านระบบ backend.info.go.th (ณ 11 ม.ค. 58)

3. แนวทางการจัดทำรายงาน เอกสารประกอบตัวชี้วัด

4. แบบทะเบียนควบคุมคำขอรับบริการและบันทึกการยื่นคำขอ

5. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

 

Post เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

 

คู่มือมาตรฐานกระบวนงานการให้บริการภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางการราชการ พ.ศ. 2558

1. หนังสือ

2. คู่มือมาตรฐานกระบวนการให้บริการ

 

Post เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ. 2559

1. เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2559

2. แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (แบบฟอร์มที่ 1-3)

 

Post เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

1. กระบวนการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯพ.ศ. 2558

2. แผนผังกระบวนการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชน

 

Post เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

QR Code กลุ่มไลน์ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก

  Post เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

เอกสารชี้แจง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

     1. หนังสือแจ้งเขต จังหวัด

     2. PPT เอกสารชี้แจง

     3. PPT แนวทางปฏิบัติ

  Post เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2558

 

Post เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (กสก.)

    1. หนังสือการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ จำนวน 1 ฉบับ

    2. คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 4 ฉบับ

    3. คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

    4. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 1 ฉบับ

    5. แบบฟอร์มรายงานการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

    6. แบบฟอร์มบันทึกตามแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก จำนวน 4 ฉบับ

    7. คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือแจ้งล่าช้า จำนวน 1 ฉบับ

 

Post เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

 

13-15 พฤษภาคม 2558 การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ

 

Post เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

 

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน กษ 1022/ว529 แบบฟอร์ม

 

Post เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

 

การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

 

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

 

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558  Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558

 

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

 

ภาพกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2558

 

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

 

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 

 Post เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 Read more...

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

Post เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 Read more...  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -

ขอเชิญร่วมบริจาคตุ๊กตา(ของใหม่) หรือเงินสด เพื่อจัดซื้อตุ๊กตามอบให้กับผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) และเด็กกำพร้า "โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา"
ชื่อบัญชี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558
ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020 132 321 736  
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Post เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -