ข่าวประชาสัมพันธ์

      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

   

ด่วนที่สุด รายงานความก้าวหน้าผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา44)ฯ

...แบบฟอร์ม...

Post เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

...แบบฟอร์ม...

Post เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ด่วนที่สุด...การปรับปรุงกระบวนงานตามตัวชี้วัดที่ 5.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 2

...Read more...

Post เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"การดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2"

...Read more...

Post เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข่าวกิจกรรม "กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง"

นายวิรัช  จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ...Read more...

Post เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข่าวกิจกรรม "กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ถอดองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559"

เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2560 นางสาวรัตนาพร เลิศชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานดีเด่น กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อถอดองค์ความรู้นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น ประจำปี 2559 ...Read more...

Post เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข่าวกิจกรรม "กพร. ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการ) ในพื้นที่ภาคใต้"

เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2560 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ลงพื้นที่ร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร (นายสงกรานต์ ภักดีคง) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการ) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ ...Read more...

Post เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข่าวกิจกรรม "กพร. ลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามการทำงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการ)"

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เข้ารับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โคตรงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการ) ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่...Read more...

Post เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ด่วนที่สุด "การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)"

...Read more...

Post เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"เกณฑ์ตัวชี้วัดการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน"

...Read more...

Post เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

หนังสือราชการ "การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์ปฏิบัติการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

...Read more...

Post เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพัน์ 2560 นายวิรัช  จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 135

Post เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"แนวทางการส่งผลงานขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนรวม"

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพัน์ 2560 นางสาวรัตนาพร เลิศชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "แนวทางการส่งผลงานขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนรวม" โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กรณีตัวอย่าง "การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน"

Post เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

หนังสือราชการ "การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"

...Read more...

Post เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต"

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายวิรัช  จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำทีมบุคลากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต...Read more...

Post เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 "การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการ"

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือรับทราบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินส่วนราชการตามแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

Post เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 "กิจกรรม ทำบุญต้อนรับปีใหม่"

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นายวิรัช จันทรโรทัย นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และนำทีมเข้าพบผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสวัสดีปีใหม่...

Post เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 "รับนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2560"

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร...

Post เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 "สัมมนาการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่"

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นางสาวพัศริญญา อมรพันธ์ศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการในเขตพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท

Post เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 "กิจกรรม "ปั่นตามรอยเท้าพ่อ"

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นตามรอยเท้าพ่อ" เพื่อศึกษาและสานต่อโครงการศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ...

Post เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กิจกรรม "Big Cleaning Day" กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day" กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรม การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงค์ 9 รูป และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารกรมส่งเสริมการเกษตร ...

Post เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" บริเวณอาคารเบ็ญจกสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระพรมราชสมภพปีที่ 89 ...

Post เมื่อวันที่ 26 พฤศกิจกายน  2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานและบทบาทภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นางสาวรัตนาพร เลิศชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานและบทบาทภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม...  

Post เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

RW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน "แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2559 นายวัลลภ โพธิ์สังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่นเรียนรู้ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อบรรยายให้ความรู้ "เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558" ...  

Post เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

งานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 10 พฤศกิจกายน 2559 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัมนาระบบบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง...  

Post เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอภาพรวมระบบงานและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2559 นางสาวปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอภาพรวมระบบงานและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยบริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จำกัด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ... 

Post เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

งานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 49

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมงานรำลึกวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 49 ในงานประกอบด้วยกิจกรรมถวายภัตราหารเช้าพระส่งฆ์ 9 รูป กิจกรรมบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิ และกิจกรมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช...  

Post เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประชุมหารือตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภาพในการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร...  Read more...

Post เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอแสดงความยินดี ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...  Read more...

Post เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ยินดีต้อนรับ นางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

Post เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การวิเคราะห์โครงสร้างกรมส่งเสริมการเกษตร การขยายส่วนราชการส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 21 -23 กันยายน 2559 นายวิรัช  จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาะระบบบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์โครงสร้างกรมส่งเสริมการเกษตร การขยายส่วนราชการส่วนภูมิภาค...  Read more...

Post เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ขอเชิญข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรตอบแบบสอบถามการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ด้วยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรตอบแบบสอบถาม...  Read more...

Post เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้จำนวน 4 รายการ  Read more...

 

Post เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

1. PPT: การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ (ผอ.กพร.)

2. PPT: การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ (ผอ.กผง.) (1) (2)

3. PPT: กระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ (ที่ปรึกษาฯ)

4. แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ

Post เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัตราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เกษตรจังหวัด) ตัวชี้วัด 4: ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Post เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนา

การเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2"

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้การต้อนรับ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2

Post เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

นำทีมผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเข้าตรวจ

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา

ปัญหาภัยแล้ง

Post เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

เร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Post เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส

Post เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 Read more...

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารคนใหม่

Post เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 Read more...

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ

Post เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAB) ปี 2559

(แบบประเมิน Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment-ITA)

Post เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 Read more...

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านการประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2559

Post เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 Read more...

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Post เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 Read more...

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณประโยชน์กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมกล่องวิเศษต่อเนื่อง โดยรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลทำโต๊ะนักเรียน 

Post เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

Post เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ปี 2559

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559

Post เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร (ภายใน) ครั้งที่ 2/2559

Post เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคกล่อง UHT ส่งมารีไซเคิลเป็นโต๊ะนักเรียน

Post เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 Read more...

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

Post เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร (ภายใน) ครั้งที่ 1/2559

Post เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย นายวิรัช จันทรโรทัย รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Post เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ปี 2559

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมมอบสิ่งของบริจาค เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์.....

Post เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การจัดการความรู้ 2559

แผนการจัดการความรู้ 2559

Post เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรการประหยัดพลังงาน 2559

1. มาตรการประหยัดพลังงาน 2559

2. การประหยัดพลังงานในสำนักงาน ปก/เนื้อหา

Post เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกฯ

1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน

2. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือประชาชนผ่านระบบ backend.info.go.th (ณ 11 ม.ค. 58)

3. แนวทางการจัดทำรายงาน เอกสารประกอบตัวชี้วัด

4. แบบทะเบียนควบคุมคำขอรับบริการและบันทึกการยื่นคำขอ

5. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

Post เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

คู่มือมาตรฐานกระบวนงานการให้บริการภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางการราชการ พ.ศ. 2558

1. หนังสือ

2. คู่มือมาตรฐานกระบวนการให้บริการ

Post เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2559

1. เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2559

2. แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (แบบฟอร์มที่ 1-3)

Post เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. กระบวนการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 

    พ.ศ.2558

2. แผนผังกระบวนการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชน

Post เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

QR Code กลุ่มไลน์ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก

  Post เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

เอกสารชี้แจง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

       1. หนังสือแจ้งเขต จังหวัด

     2. PPT เอกสารชี้แจง

     3. PPT แนวทางปฏิบัติ

  Post เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2558

Post เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (กสก.)

       1. หนังสือการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ จำนวน 1 ฉบับ

    2. คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 4 ฉบับ

    3. คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

    4. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 1 ฉบับ

    5. แบบฟอร์มรายงานการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

    6. แบบฟอร์มบันทึกตามแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก จำนวน 4 ฉบับ

    7. คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือแจ้งล่าช้า จำนวน 1 ฉบับ

Post เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

13-15 พฤษภาคม 2558 การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ Post เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน กษ 1022/ว529 แบบฟอร์ม

Post เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ภาพกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2558

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 Post เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 Read more...

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
Post เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 Read more...

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

ขอเชิญร่วมบริจาคตุ๊กตา(ของใหม่) หรือเงินสด เพื่อจัดซื้อตุ๊กตามอบให้กับผู้ป่วยเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) และเด็กกำพร้า
โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา
 
ชื่อบัญชี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558
ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020 132 321 736  
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Post เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -