ข่าวประชาสัมพันธ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

สรุปภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559

Post เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

การจัดการความรู้ 2559

แผนการจัดการความรู้ 2559

Post เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

มาตรการประหยัดพลังงาน 2559

1. มาตรการประหยัดพลังงาน 2559

2. การประหยัดพลังงานในสำนักงาน ปก/เนื้อหา

Post เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกฯ

1. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน

2. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือประชาชนผ่านระบบ backend.info.go.th (ณ 11 ม.ค. 58)

3. แนวทางการจัดทำรายงาน เอกสารประกอบตัวชี้วัด

4. แบบทะเบียนควบคุมคำขอรับบริการและบันทึกการยื่นคำขอ

5. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

Post เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

คู่มือมาตรฐานกระบวนงานการให้บริการภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางการราชการ พ.ศ. 2558

1. หนังสือ

2. คู่มือมาตรฐานกระบวนการให้บริการ

Post เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2559

1. เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2559

2. แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (แบบฟอร์มที่ 1-3)

Post เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. กระบวนการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชนภายใต้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 

    พ.ศ.2558

2. แผนผังกระบวนการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชน

Post เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

QR Code กลุ่มไลน์ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก

  Post เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

เอกสารชี้แจง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

       1. หนังสือแจ้งเขต จังหวัด

     2. PPT เอกสารชี้แจง

     3. PPT แนวทางปฏิบัติ

  Post เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2558

Post เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (กสก.)

       1. หนังสือการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ จำนวน 1 ฉบับ

    2. คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 4 ฉบับ

    3. คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

    4. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 1 ฉบับ

    5. แบบฟอร์มรายงานการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

    6. แบบฟอร์มบันทึกตามแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก จำนวน 4 ฉบับ

    7. คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือแจ้งล่าช้า จำนวน 1 ฉบับ

Post เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

13-15 พฤษภาคม 2558 การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ Post เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน กษ 1022/ว529 แบบฟอร์ม

Post เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2558

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ภาพกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กรมส่งเสริมการเกษตร 2558

Post เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 Post เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 Read more...

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
Post เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 Read more...

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -

ขอเชิญร่วมบริจาคตุ๊กตา(ของใหม่) หรือเงินสด เพื่อจัดซื้อตุ๊กตามอบให้กับผู้ป่วยเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก) และเด็กกำพร้า
โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา
 
ชื่อบัญชี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558
ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020 132 321 736  
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Post เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 Read more...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -