การฝึกอบรมยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     ครั้งที่ 1   วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2558
     ครั้งที่ 2
     ครั้งที่ 3
 
 

การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร