การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์

กรมส่งเสริมการเกษตร

การสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)

ผ่านระบบออนไลน์ (Survey Online)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Survey Online

1. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 585 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เรื่องการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/ว 541 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่องการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1022/169  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่องการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

4. วิธีการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ชุดที่ 1   ชุดที่2

5. แนวทางการใช้แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์การ

6. จำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ ที่เข้าตอบแบบสำรวจการการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558