การจัดสรรเงินรางวัล

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548